เพื่อเป็นการตอบแทนความมุ่งมั่น ทุ่มเทการปฏิบัติหน้าที่ของทุกท่าน บริษัทฯ ใคร่ขอแจ้งทบทวนความคุ้มครองตลอดจนสิทธิประโยชน์ต่างๆแก่เพื่อนพนักงาน (เมื่อผ่านการทดลองงาน 4 เดือน) ซึ่งดูแลโดย บริษัท ไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) และเป็นไปตามเงื่อนไขกรมธรรม์

ประกันชีวิตจากอุบัติเหตุ                       200,000 บ.
ประกันชีวิตจากกรณีเจ็บป่วย                 100,000 บ.
ทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง                         100,000 บ.
การสูญเสียอวัยวะ การรับฟังและออกเสียงอัตราตั้งแต่ 4-100 %
ค่ารักษาพยาบาลเนื่องจากอุบัติเหตุ 5,000 บ./ครั้ง (ไม่จำกัดจำนวนครั้งการบาดเจ็บ)

 

*สวัสดิการต่างๆ อาจมีการปรับเปลี่ยนเพื่อความเหมาะสม