Mission

สำหรับพนักงาน...

บริษัทฯ ยึดมั่นต่อการปฎิบัติ และตอบแทนพนักงานด้วยความเหมาะสม ถือเป็นหน้าที่ที่บริษัทฯ จะจัดให้มีสภาพการทำงานที่ดี ให้โอกาสและช่วยพัฒนาศักยภาพ ความรู้ ความสามารถ เพื่อความก้าวหน้าในหน้าที่การงานอย่างเท่าเทียมกัน

 

สำหรับพันธมิตรทางธุรกิจ "ลูกค้า"

บริษัทฯ ยึดมั่นในการบริการ ด้วยมาตรฐานการทำงานที่มีประสิทธิภาพ รวมทั้งมีการปรับปรุงการบริการให้ครบวงจร ตรวจสอบและพัฒนาอย่างต่อเนื่อง เพื่อสร้างความพึงพอใจให้แก่ ลูกค้า อย่างสูงสุด

สำหรับผู้ผลิตสินค้าและบริการ "คู่ค้า"

บริษัทฯ ยึดมั่นในการดำเนินธุรกิจด้วยความซื่อสัตย์ ยุติธรรม และทำงานร่วมกันอย่างมีคุณภาพ